Meld je aan voor het gratis webinar: Verover het hart van je ideale klant

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan gebruiken;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer (in dit document ook aangesproken met ‘je’);
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt (in dit document ook de ‘ik’);
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

brand coach ill graff design

Muriel Snijders
Marktstraat 22, 6446 AC Brunssum
Telefoonnummer: +31 6 173 508 24 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 uur)
E-mailadres: info@illgraff-design.com
KvK-nummer: 51980304
Btw-identificatienummer: NL001819482.B81

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat ondernemer en consument de overeenkomst op afstand sluiten, stelt de ondernemer deze algemene voorwaarden beschikbaar aan de consument.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Ondernemer vermeldt een eventuele beperkte geldigheidsduur of bepaalde voorwaarden in haar aanbod.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Hierdoor kan jij het aanbod goed beoordelen. Als ik gebruik maak van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de mij niet.
 3. Elk aanbod bevat informatie waardoor de consument de rechten en verplichtingen begrijpt die zijn verbonden aan de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, zodra de consument het aanbod en de voorwaarden accepteert.
 2. Indien jij het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestig ik op dezelfde manier de ontvangst van de aanvaarding. Jij kan de overeenkomst ontbinden zo lang ik nog niet heb bevestigd.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
 4. De ondernemer kan – binnen wettelijke kaders – informatie verzamelen van (financiële) feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Heeft de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer stuurt bij het product of dienst de volgende informatie aan de consument:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van fysieke producten:

 1. Na de aankoop van een product mag de consument de overeenkomst binnen 14 dagen ontbinden, zonder opgaaf van reden. De bedenktijd start de dag nadat de consument of een door hem aangewezen en aan ondernemers bekend gemaakte vertegenwoordiger het product ontving.
 2. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij pakt het product slechts in die mate uitpakken en gebruikt het op een manier die nodig is om te beoordelen of hij het product wil houden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in originele staat en verpakking terug aan de ondernemer retourneren. Dit volgens de door de ondernemer verstrekte instructies.
 3. Indien het item niet voldoet aan de verwachtingen van de consument, laat hij dit binnen 48 uur schriftelijk aan ondernemer weten.

Bij levering van digitale producten:
Ik kan helaas niet controleren of je het digitale product gebruikt hebt of niet, dus retourneren is niet mogelijk. Natuurlijk wil ik dat je blij bent met je aankoop, dus als je toch een digitaal product wil retourneren, neem dan contact op en dan lossen we het samen op.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, hoeft hij hooguit de kosten van de retourzending te betalen.
 2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, betaalt de ondernemer dit bedrag uiterlijk 30 dagen na de terugzending of herroeping terug.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  5. digitale producten zoals e-books of templates.

Artikel 9 - De prijs

 1. Ik verhoog de prijzen van de producten en/of diensten niet tijdens de geldigheidsduur van het aanbod. Prijsverhogingen als gevolg van veranderde btw-tarieven mag ik wel doorvoeren.
 2. In afwijking van het vorige lid kan ik producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ik geen invloed op heb, met variabele prijzen aanbieden. Dit vermeld ik dan in het aanbod.
 3. De in het aanbod genoemde prijzen van producten of diensten zijn exclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer zorgt ervoor dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer gaat zorgvuldig te werk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen om diensten te verlenen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer doorgaf.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden staat, levert de ondernemer bestellingen uiterlijk binnen 14 dagen tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging heeft, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, laat ondernemer dat binnen 14 dagen na de bestelling aan de consument weten. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding volgens het vorige lid betaalt de ondernemer het bedrag dat de consument betaalde uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk is, probeert de ondernemer zich een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een door consument aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, betaalt de consument voor producten of diensten binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. Gaat het om een dienst, dan begint de termijn van 14 dagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van diensten vraag ik maximaal 30 % van het bedrag als vooruitbetaling. Producten worden volledig afgerekend, tenzij het in deelbetalingen wordt weergegeven. Kost het drukwerk meer dan 500 euro, dan vraag ik maximaal 50% vooraf. Als we een vooruitbetaling hebben afgesproken, kan jij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling(en) of dienst(en) voordat de vooruitbetaling is voldaan.
 3. Jij meldt onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan mij.
 4. In geval van wanbetaling van de consument mag de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer heeft een voor de consument vindbare klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze klachtenprocedure.
 2. De consument moet klachten over de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk indienen bij de ondernemer binnen 48 uur na levering.
 3. Op bij de ondernemer ingediende klachten wordt binnen een termijn van 14 dagen gereageerd. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Als consument in de EU kan je ook klachten indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie. Je kunt het ODR-platform vinden op http://ec.europa.eu/odr. Als jouw klacht nog niet elders in behandeling is, kun je deze deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet in het nadeel van de consument zijn. De aanvullingen moeten toegankelijk zijn voor de consument.

Dit bericht is voor het laatst aangepast op: zaterdag, april 22, 2023
Personal branding geeft jouw authenticiteit weer, wie jij als ondernemer bent

Ken jij de Focus Academie al?

Speciaal voor de DIY ondernemer die zelf aan de slag wil. Door middel van coaching, workshops en slimme tools ontdek je hoe je focus kan aanbrengen in je Merk en Marketing. Waardoor je een solide basis krijgt, zodat je gerichter kan mikken en aantrekkelijk wordt voor de allerbeste klanten.

Pin
Share
Share
WhatsApp
Tweet